0(0)

Khóa Tiếng Anh Lớp 4

  • Mức độ khó: Trung Cấp
  • Sĩ Số 29
  • Cập Nhật Gần Nhất 28/05/2022

Nội dung khoá học

35 Bài Học

UNIT 1: Danh từ số ít & số nhiều

Lý thuyết2:45
Bài tập trắc nghiệm
Bài tập tự luận

UNIT 2: Mạo từ (Articles)

UNIT 3: There is & There are

UNIT 4: Đại từ xưng hô

UNIT 5: Tổng ôn tập

UNIT 6: Hiện tại đơn (The Present Simple)

UNIT 7: Hiện tại tiếp diễn (Present Continuos)

UNIT 8: Phân biệt “Hiện tại đơn” & “Hiện tại tiếp diễn”

UNIT 9: Quá khứ đơn (Past Simple)

UNIT 10: Cấu trúc “used to”

UNIT 11: Cấu trúc “get used to + V-ing”

UNIT 12: Quá khứ tiếp diễn (Past continuous)

UNIT 13: Giới từ chỉ vị trí

UNIT 14: Giới từ chỉ thời gian

UNIT 15: Từ vựng “Mayonnaise by accident” & “Inside a Mommy’s Tummy”

UNIT 16: Used to

UNIT 17: Cấu trúc “Used to / Be used to / Get used to”

UNIT 18: Ôn tập các dạng “used to”

UNIT 19: Câu điều kiện

UNIT 20: Tương lai đơn (Simple Future Tense)

UNIT 21: Câu bị động

ÔN TẬP

ÔN TẬP 1

ÔN TẬP 2

600.000