Thanh toán

Already have an account? Click here to login

Thông tin thanh toán

Mật khẩu cần ít nhất 8 ký tự. Cần dùng cả chữ viết hoa, viết thường, số và ký tự đặc biệt để làm mật khẩu chắc chắn hơn. Mật khẩu cần phải đạt mức độ 'strong' mới được sử dụng.

Order Summary

  • Course: Luyện đề vào 6 THCS Cầu Giấy
  • Access Plan: Luyện Đề Vào 6 Cầu Giấy
  • Terms: 100,000
  • Access: 1 year of access
Have a coupon? Click here to enter your code

Payment Details

  • Pay manually via check